2021-10-18

Najczęściej popełniane błędy w oświadczeniach majątkowych

Trudność związana z wypełnieniem oświadczeń majątkowych związana jest z umiejscowieniem przepisów dotyczących składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzorów formularzy w wielu różnych aktach prawnych. Dodatkowe utrudnienie wynika z niejednoznaczności i częstej nieprecyzyjności regulacji prawnych a, co za tym idzie, pozostawieniu tym samym wielu możliwości interpretacyjnych dla zobowiązanych do składania oświadczeń oraz te oświadczenia przyjmujących.   Najczęściej występujące błędy w oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby zobowiązane, to: – błędne oszacowanie wartości nieruchomości i ruchomości  – niewykazanie majątku wspólnego  – niepodanie jednostek […]

Najczęściej popełniane błędy w oświadczeniach majątkowych Read More »

Jawność oświadczeń majątkowych

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne. Nie dotyczy to jednak informacji adresowych dotyczących zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejsca położenia nieruchomości wskazanych przez osobę składającą oświadczenie.  Jawność oświadczeń majątkowych zapewniana jest poprzez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przepisy prawa nie określają w jakim terminie oświadczenia powinny zostać umieszczone na stronie BIP po ich złożeniu. Można jednak przyjąć, że powinno to nastąpić niezwłocznie, stosownie do treści art. 3 ust. 2 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym prawo

Jawność oświadczeń majątkowych Read More »

Co zawiera oświadczenie majątkowe JST?

Podstawa prawna:  Samorząd województwa (art. 27c ust. 1 ustawy)  Samorząd powiatowy (art. 25c ustawy)  Samorząd gminny (art. 24h ust. 1 ustawy)  W oświadczeniu znajdują się cztery grupy informacji:  Zasoby pieniężne, nieruchomości, udziały i akcje w spółkach handlowych oraz informacje o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane

Co zawiera oświadczenie majątkowe JST? Read More »

Kto komu składa oświadczenie majątkowe w województwie?

Art. 27c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U z 2020 roku, poz. 1668 ze zm.) reguluje kwestię składania oświadczeń w samorządzie województwa:  radny składa oświadczenie przewodniczącemu sejmiku województwa  marszałek województwa oraz przewodniczący sejmiku województwa składa oświadczenie wojewodzie  wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba

Kto komu składa oświadczenie majątkowe w województwie? Read More »

Oświadczenia majątkowe w województwie – kto jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych?

Składanie oświadczeń o stanie majątkowym, zwane oświadczeniami majątkowymi, obowiązuje osoby pełniące szczególne funkcje w samorządzie terytorialnym. Obowiązek ten uregulowany jest w poszczególnych aktach prawnych z zakresu funkcjonowania JST.  Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1668 ze zm.) do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani są:  Radny,  członek zarządu województwa,  skarbnik województwa,  sekretarz województwa,  kierownik wojewódzkiej samorządowej

Oświadczenia majątkowe w województwie – kto jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych? Read More »

Nieprawda w oświadczeniu majątkowym

Obowiązkiem osoby składającej oświadczenie majątkowe jest rzetelne, staranne i przede wszystkim zgodne z prawdą wypełnienie formularza oświadczenia. Bywa, że przypadki oświadczeń, w których ktoś zawarł informacje niezgodne ze stanem faktycznym są szeroko nagłaśniane. Potocznie mówi się wówczas o tym, że ktoś skłamał w oświadczeniu majątkowym. Jakie konsekwencje prawne rodzi niezgodność informacji zawartych w oświadczeniu ze stanem faktycznym? Kto odpowiada za te niezgodności? Chociaż prawidłowe wypełnienie oświadczenia nastręcza wielu trudności

Nieprawda w oświadczeniu majątkowym Read More »

Kto składa oświadczenie majątkowe w gminie?

Składanie oświadczeń o stanie majątkowym, zwane oświadczeniami majątkowymi, obowiązuje osoby pełniące szczególne funkcje w samorządzie terytorialnym. Obowiązek ten uregulowany jest w poszczególnych aktach prawnych z zakresu funkcjonowania JST. Ustawa o samorządzie gminnym zawiera regulacje o tym, kto składa takie oświadczenie w gminie. Na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) do składania oświadczeń majątkowych obowiązani są:  Radny,  Wójt,  Zastępca wójta,  Sekretarz gminy,  Skarbnik

Kto składa oświadczenie majątkowe w gminie? Read More »

Oświadczenia majątkowe w JST – podstawa prawna

Nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałby składanie oświadczeń majątkowych przez zobowiązane do tego osoby. W aktualnym stanie prawnym podstawę prawną, z której wynika obowiązek składania oświadczeń majątkowych oraz pozostałych oświadczeń i informacji na gruncie prawa samorządu terytorialnego, zawierają przepisy art. 24h–24l ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1372), art. 25c–25g ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 920 ze zm.), art. 27c-27g ustawy o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. 2020

Oświadczenia majątkowe w JST – podstawa prawna Read More »

Historia oświadczeń majątkowych w Polsce

Historia uregulowań prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych sięga roku 1992. Wówczas, w ustawie z dnia 5 czerwca 1992 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1992 nr 56 poz. 274) pojawił się obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez senatorów, posłów, osoby zajmujące państwowe stanowiska kierownicze, osoby wchodzące w skład organów gminy, a także pracowników urzędów państwowych oraz pracowników samorządowych. Jednak w tamtym stanie prawnym obowiązek ten nie obejmował osób zajmujących stanowiska na najwyższych szczeblach władzy.   Nowa ustawa, tj. wówczas ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności

Historia oświadczeń majątkowych w Polsce Read More »