Author name: Beata W.

Kierowniczka projektów IT z doświadczeniem w administracji rządowej i samorządowej.

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na nasze najbliższe bezpłatnewebinarium w czwartek 14 lipca: Kobiety w administracji: jak o nich mówić? Ukończenie webinarium zostanie zwieńczone certyfikatem. Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez poniższy formularz: https://forms.office.com/r/mbC1rNYfu7 Tworząc OMA kierowaliśmy się przede wszystkim Państwa potrzebami: komfortem pracy z aplikacją, bezpieczeństwem danych oraz względami środowiskowymi. KOMFORT PRACY Aplikacja do wypełniania oświadczeń majątkowych jest zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera aktualnie obowiązujący […]

Zapraszamy na warsztaty Read More »

Najczęściej popełniane błędy w oświadczeniach majątkowych

Trudność związana z wypełnieniem oświadczeń majątkowych związana jest z umiejscowieniem przepisów dotyczących składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzorów formularzy w wielu różnych aktach prawnych. Dodatkowe utrudnienie wynika z niejednoznaczności i częstej nieprecyzyjności regulacji prawnych a, co za tym idzie, pozostawieniu tym samym wielu możliwości interpretacyjnych dla zobowiązanych do składania oświadczeń oraz te oświadczenia przyjmujących.   Najczęściej występujące błędy w oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby zobowiązane, to: – błędne oszacowanie wartości nieruchomości i ruchomości  – niewykazanie majątku wspólnego  – niepodanie jednostek

Najczęściej popełniane błędy w oświadczeniach majątkowych Read More »

Historia oświadczeń majątkowych w Polsce

Historia uregulowań prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych sięga roku 1992. Wówczas, w ustawie z dnia 5 czerwca 1992 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1992 nr 56 poz. 274) pojawił się obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez senatorów, posłów, osoby zajmujące państwowe stanowiska kierownicze, osoby wchodzące w skład organów gminy, a także pracowników urzędów państwowych oraz pracowników samorządowych. Jednak w tamtym stanie prawnym obowiązek ten nie obejmował osób zajmujących stanowiska na najwyższych szczeblach władzy.   Nowa ustawa, tj. wówczas ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności

Historia oświadczeń majątkowych w Polsce Read More »

Oświadczenie majątkowe – co to jest?

Co to jest oświadczenie majątkowe i kto ma obowiązek składać takie oświadczenie? Oświadczenie o stanie majątku własnego i – ewentualnie osób najbliższych – zwane jest potocznie oświadczeniem majątkowym. Jest to obowiązkowe oświadczenie składane przez osoby pełniące ważne funkcje państwowe, rządowe bądź samorządowe. Takie oświadczenie składają także osoby, które zajmują określone stanowiska w sądownictwie. Składanie oświadczenia majątkowego reguluje szereg przepisów prawnych zawartych w różnych ustawach i rozporządzeniach. Wypełnienie obowiązku nałożonego przez przepisy

Oświadczenie majątkowe – co to jest? Read More »