Author name: Katarzyna G.

Trener i konsultant IT z doświadczeniem w administracji rządowej i samorządowej.

Jawność oświadczeń majątkowych

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne. Nie dotyczy to jednak informacji adresowych dotyczących zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejsca położenia nieruchomości wskazanych przez osobę składającą oświadczenie.  Jawność oświadczeń majątkowych zapewniana jest poprzez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przepisy prawa nie określają w jakim terminie oświadczenia powinny zostać umieszczone na stronie BIP po ich złożeniu. Można jednak przyjąć, że powinno to nastąpić niezwłocznie, stosownie do treści art. 3 ust. 2 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym prawo …

Jawność oświadczeń majątkowych Read More »

Kto komu składa oświadczenie majątkowe w województwie?

Art. 27c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U z 2020 roku, poz. 1668 ze zm.) reguluje kwestię składania oświadczeń w samorządzie województwa:  radny składa oświadczenie przewodniczącemu sejmiku województwa  marszałek województwa oraz przewodniczący sejmiku województwa składa oświadczenie wojewodzie  wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba …

Kto komu składa oświadczenie majątkowe w województwie? Read More »

Nieprawda w oświadczeniu majątkowym

Obowiązkiem osoby składającej oświadczenie majątkowe jest rzetelne, staranne i przede wszystkim zgodne z prawdą wypełnienie formularza oświadczenia. Bywa, że przypadki oświadczeń, w których ktoś zawarł informacje niezgodne ze stanem faktycznym są szeroko nagłaśniane. Potocznie mówi się wówczas o tym, że ktoś skłamał w oświadczeniu majątkowym. Jakie konsekwencje prawne rodzi niezgodność informacji zawartych w oświadczeniu ze stanem faktycznym? Kto odpowiada za te niezgodności? Chociaż prawidłowe wypełnienie oświadczenia nastręcza wielu trudności …

Nieprawda w oświadczeniu majątkowym Read More »

Kto składa oświadczenie majątkowe w gminie?

Składanie oświadczeń o stanie majątkowym, zwane oświadczeniami majątkowymi, obowiązuje osoby pełniące szczególne funkcje w samorządzie terytorialnym. Obowiązek ten uregulowany jest w poszczególnych aktach prawnych z zakresu funkcjonowania JST. Ustawa o samorządzie gminnym zawiera regulacje o tym, kto składa takie oświadczenie w gminie. Na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) do składania oświadczeń majątkowych obowiązani są:  Radny,  Wójt,  Zastępca wójta,  Sekretarz gminy,  Skarbnik …

Kto składa oświadczenie majątkowe w gminie? Read More »

Oświadczenia majątkowe w JST – podstawa prawna

Nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałby składanie oświadczeń majątkowych przez zobowiązane do tego osoby. W aktualnym stanie prawnym podstawę prawną, z której wynika obowiązek składania oświadczeń majątkowych oraz pozostałych oświadczeń i informacji na gruncie prawa samorządu terytorialnego, zawierają przepisy art. 24h–24l ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1372), art. 25c–25g ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 920 ze zm.), art. 27c-27g ustawy o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. 2020 …

Oświadczenia majątkowe w JST – podstawa prawna Read More »