BAZA WIEDZY

Baza wiedzy

Masz pytanie na które nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas.

Pytania dotyczące kreatora oświadczeń majątkowych OMA:

Jakie zadanie ma OMA? 

Aplikacja ma za zadanie wspomagać wypełnianie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników, członków zarządu i radnych samorządu terytorialnego. Aplikacja OMA zapewnia nie tylko pomoc w wypełnieniu oświadczenia majątkowego, ale co bardzo istotne, zachowuje wersję oświadczenia na komputerze użytkownika w szyfrowanym pliku, możliwym do otworzenia tylko w aplikacji.   

Dlaczego OMA jest lepsza od ręcznego wypełniania oświadczenia?

OMA to kreator oświadczenia majątkowego. Dzięki użyciu kreatora nie pominiesz żadnej istotnej informacji, która powinna się znaleźć w Twoim oświadczeniu majątkowym. OMA pilnuje, abyś uniknął błędów popełnianych w oświadczeniach https://oswiadczeniamajatkowe.pl/najczesciej-popelniane-bledy-w-oswiadczeniach-majatkowych/ 

Którą wersję OMA wybrać? Chmurową, sieciową czy lokalną?  

Jeżeli masz komputer z systemem Windows i będziesz wypełniać oświadczenie tylko na tym komputerze – wybierz wersję OMA LOKALNA.  

Jeżeli Twoja organizacja posiada służby IT oraz swoje serwery i zamierzasz przechowywać dane na swoim serwerze i udostępniać OMA tylko osobom z Twojej organizacji – wybierz wersję OMA SIECIOWA.  

Jeżeli chcesz udostępnić OMA osobom z Twojej organizacji bez żadnych nakładów i przygotowań z Twojej strony – wybierze wersją OMA CHMUROWA. 

Czy powinienem zapisać dane swojego oświadczenia?  

Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości aktualizacji oświadczenia, zamiast tworzenia go zupełnie od początku – trzeba zapisać dane oświadczenia. Dokładnie tak samo, jak wypełnianie oświadczenia w pliku Word czy Open Office. 

Czy aplikacja jest bezpieczna i dba o poufność danych? 

Twoje konto w aplikacji jest zabezpieczone loginem i hasłem. Dodatkowo, dane Twojego oświadczenia są zawsze zapisywane w postaci zaszyfrowanej. Dotyczy to wszystkich wersji OMA: LOKALNA, SIECIOWA i CHMUROWA. Nikt, kto nie zna hasła, nie ma dostępu do Twoich danych. Dotyczy to również administratorów systemu.  

Uwaga: Każdy szyfr można złamać, to kwestia nakładów i czasu. 

Bezpieczeństwo Twoich danych bardzo mocno zależy od hasła, którego użyłeś do zaszyfrowania danych. Im silniejsze hasło, tym bezpieczniejsze są Twoje dane. Oczywiście nie powinieneś nikomu udostępniać swoich haseł i najlepiej przechowywać je również w specjalnych programach – tzw. menedżerach haseł. 

Czy możemy złożyć korektę do oświadczenia majątkowego? 

Taką możliwości stanowi ustawa Ordynacja podatkowej. Daje ona prawo złożenia korekty do złożonej już deklaracji, ale musi zostać uzupełniona o pisemne uzasadnienie składanej poprawki. Uprawnienie do skorygowana deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego (w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego) lub kontroli podatkowej (w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą oraz przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej). Terminu składania korekty nie określają bliżej żadne przepisy, tak więc czas na złożenie korekty jest nieograniczony. 

Pytania dotyczące oświadczeń majątkowych:

Co to jest oświadczenie majątkowe i kto ma obowiązek składać takie oświadczenie? 

Oświadczenie o stanie majątku własnego i – ewentualnie osób najbliższych – zwane jest potocznie oświadczeniem majątkowym. Jest to obowiązkowe oświadczenie składane przez osoby pełniące ważne funkcje państwowe, rządowe bądź samorządowe. Takie oświadczenie składają także osoby, które zajmują określone stanowiska w sądownictwie. Składanie oświadczenia majątkowego reguluje szereg przepisów prawnych zawartych w różnych ustawach i rozporządzeniach. 

Co zawiera oświadczenie majątkowe JST? 

W oświadczeniu znajdują się cztery grupy informacji:  

 • Zasoby pieniężne, nieruchomości, udziały i akcje w spółkach handlowych oraz informacje o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.  
 • Dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.  
 • Mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 złotych.  
 • Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz informacje o warunkach, na jakich zostały udzielone. 

Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego w JST?

GMINA 

– Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 

 • Składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. 
 • Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
 • W dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

POWIAT 

Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty. 

 • Składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. 
 • Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
 • W dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

WOJEWÓDZTWO  

– Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa. 

 • Składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. 
 • Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
 • W dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

WÓJTOWIE I RADNI 

 • Składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 
 • Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
 • 2 miesiące przed upływem kadencji. 

Kiedy składamy pierwsze oświadczenie majątkowe? 

W terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

W ilu egzemplarzach składamy oświadczenia? 

W 2 egzemplarzach. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu w ubiegłym roku (PIT). 

Co robimy w przypadku nieotrzymania / niezłożenia oświadczenia w terminie? 

W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa się osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 

Do kiedy dokonuje się analizy oświadczeń majątkowych? 

Do dnia 30 października każdego roku. 

Czy oświadczenia majątkowe są jawne?  

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne. Nie dotyczy to jednak informacji adresowych dotyczących zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejsca położenia nieruchomości wskazanych

Jakie są najczęstsze błędy w oświadczeniach majątkowych? 

Jednym z najczęstszych błędów w formularzach jest pozostawienie pustych rubryk, które powinny być uzupełnione zwrotem „nie dotyczy”. 

Błędne jest wypełnienie oświadczenia poprzez zwroty takie jak np. +nie posiadam+, +nie jestem+ czy nie prowadzę” 

Błędem jest również niedookreślenie przynależności składników majątkowych (zasobów pieniężnych, nieruchomości, mienia ruchomego, zobowiązań pieniężnych) do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową lub do majątku odrębnego. 

Kolejną pomyłką, na którą wskazuje urząd, jest brak podkreślenia na pierwszej stronie oświadczenia majątkowego zapisu dotyczącego składników małżeńskiej wspólności majątkowej lub majątku odrębnego. 

Należy też pamiętać o jednostkach walutowych (zł), za pomocą których wyrażana jest wartość, np. zasobów pieniężnych, nieruchomości czy dochodu. 

Czym jest majątek wspólny i odrębny i czy oba musimy wykazywać w oświadczeniu majątkowym?  

Należy pamiętać, że przedmiotem oświadczenia majątkowego jest zarówno majątek wspólny jak i majątek odrębny osoby wypełniającej oświadczenie.  

W tym przypadku należy się odnieść do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 31 § 2 do majątku wspólnego należą w szczególności 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;  

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;  

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;  

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Elementy, które wchodzą w skład majątku osobistego, czyli majątku odrębnego, wskazane zostały przez ustawodawcę w art. 33 k.r.o: 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; 

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; 

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Co się stanie w przypadku podejrzenia podania nieprawdy na oświadczeniu majątkowym? 

Podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. 

Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 

Jakie są konsekwencje podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym?  

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Jest to zatem taka sama odpowiedzialność jak za złożenie fałszywych zeznań. Zgodnie z przywołanym artykułem ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 233 § 1 Kodeksu karnego).  

W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.  

Jaka jest podstawa prawna składania oświadczeń majątkowych w JST? 

W aktualnym stanie prawnym podstawę prawną, z której wynika obowiązek składania oświadczeń majątkowych oraz pozostałych oświadczeń i informacji na gruncie prawa samorządu terytorialnego, zawierają przepisy art. 24h–24l ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1372), art. 25c–25g ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 920 ze zm.), art. 27c-27g ustawy o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1668 ze zm.), art. 34 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1282 ze zm.) 

Kiedy wprowadzono uregulowania dotyczące składania oświadczeń majątkowych?  

Historia uregulowań prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych sięga roku 1992. Wówczas, w ustawie z dnia 5 czerwca 1992 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1992 nr 56 poz. 274) pojawił się obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez senatorów, posłów, osoby zajmujące państwowe stanowiska kierownicze, osoby wchodzące w skład organów gminy, a także pracowników urzędów państwowych oraz pracowników samorządowych. Jednak w tamtym stanie prawnym obowiązek ten nie obejmował osób zajmujących stanowiska na najwyższych szczeblach władzy.   

Nowa ustawa, tj. wówczas ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, uregulowała kwestię składania oświadczeń przez osoby na najwyższych stanowiskach w państwie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2399). W tym akcie prawnym znalazły się zapisy mające na celu przeciwdziałanie korupcji i wzajemnym negatywnym przenikaniom się sfery władzy publicznej i szeroko pojętego biznesu.  

Kim jesteśmy? Jak działamy?