Privacy Policy

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie 

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000218370, NIP 6772087174), zwanej dalej Administratorem, dla strony internetowej https://oswiadczeniamajatkowe.pl/. 

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej https://oswiadczeniamajatkowe.pl/. 

Podstawę prawną Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka prywatności stanowi w szczególności realizację art. 12, 13 i 14 Rozporządzenia.   

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Prosimy też o opuszczenie tej strony, gdy nie zgadzają się Państwo się z ustalonymi zasadami przetwarzania danych.  

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę  https://oswiadczeniamajatkowe.pl/, również korzystając z linków zamieszczonych na tej stronie internetowej, użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach internetowych, systemach lub portalach internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, w tym mediach społecznościowych do których linki zamieszczone są na stronie https://oswiadczeniamajatkowe.pl/. Przed skorzystaniem z tych stron, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniego administratora danych. 

 

2. Administrator Danych Osobowych i pozyskanie danych osobowych przez Administratora 

2.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników https://oswiadczeniamajatkowe.pl/, jest yarrl S.A. Administrator danych osobowych jest podmiotem, który decyduje o celu i zakresie przetwarzania przekazanych mu danych osobowych, przy czym Administrator zastrzega, że przetwarzanie danych może odbywać się wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce. 

Pozyskiwanie danych osobowych przez Administratora może odbywać się bezpośrednio przez wyrażenie zgody na nawiązanie kontaktu z użytkownikiem w związku z przesłaniem wiadomości do yarrl S.A. z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Administrator wskazuje, że niezależnie od udzielonej zgody dotyczącej kontaktu z osobą, której dane dotyczą, w zależności od przekazywanych do yarrl S.A. informacji przez formularz kontaktowy może pojawić się konieczność udzielenia odrębnej zgody, jeżeli przepisy prawa tak stanowią. 

Pozyskiwanie danych osobowych przez Administratora może odbywać się również poprzez złożenie zamówienia na korzystanie z produktu oferowanego za pośrednictwem strony https://oswiadczeniamajatkowe.pl/, jak również w związku z jego realizacją, w tym dokonaniem opłaty. 

Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Administratora gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies„. Zasady przetwarzania i ochrony danych w tym zakresie określone są w niniejszym dokumencie. 

 

2.2. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby przekazane dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 Rozporządzenia. 

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

3.1. W celu skontaktowania się z nami na stronie internetowej https://oswiadczeniamajatkowe.pl/, został zamieszczony aktywny formularz kontaktowy. W przypadku nawiązania kontaktu z użyciem formularza, Administrator przetwarza takie dane jak: adres e-mail, a także imię i nazwisko, numer telefonu,  jeżeli zostaną one podane w treści wiadomości 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia kontakt z yarrl S.A. poprzez serwis internetowy.  

3.2. W związku ze złożeniem zamówienia na korzystanie z produktu oferowanego za pośrednictwem strony https://oswiadczeniamajatkowe.pl/, Administrator przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, stanowisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail, numer telefonu, NIP oraz numer rachunku bankowego. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych, w zakresie w jakim dotyczy ono danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

 

3.3. Administrator przetwarza dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego usług własnych. Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.  

 

3.4. Administrator może dokonać na danych osobowych użytkownika czynności anonimizacji celem przetwarzania takich danych do celów statystycznych i marketingu usług podmiotów trzecich. Czynności te nie stanowią czynności przetwarzania danych osobowych. 

 

3.5. W przypadku korzystania ze strony internetowej pod adresem https://oswiadczeniamajatkowe.pl/ yarrl S.A. przetwarza także informacje o charakterze technicznym gromadzone w logach serwera www, które mogą identyfikować osobę, której dane dotyczą, w tym: publiczny adres IP z jakiego nadeszło żądanie http, czas nadejścia zapytania, kod odpowiedzi http, informacje o przeglądarce wysyłającej żądanie http. Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.  

Administrator wykorzystuje dane pozyskane dzięki tzw. plikom cookies do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, ułatwienia korzystania ze stron internetowych, utrzymania sesji zalogowanego użytkownika https://www.yarrl.pl/, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu strony internetowej  hasła a informacje są wyświetlane w kontekście podjętych wcześniej przez Użytkownika działań. 

Mechanizm Cookies. „Ciasteczka” – pliki cookies – to pliki tekstowe, które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, tablecie, smartfonie), są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.  

W ramach strony https://oswiadczeniamajatkowe.pl/ stosowane są dwa rodzaje plików: 
ciasteczka tymczasowe (sesyjne), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony WWW lub zamknięcia przeglądarki internetowej, 
ciasteczka stałe, które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach ciasteczka lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z pamięci urządzenia końcowego (dzięki stałemu ciasteczku pasek informujący o ciasteczkach nie wyświetla się przy każdym wejściu na strony Serwisu – w ciasteczku jest zapisana informacja, że Użytkownik, na danym urządzeniu końcowym, zamknął pasek informacyjny). 

 

3.5. Administrator nie przetwarza danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia.  

 

4. Odbiorcy danych osobowych 

pTAG Sp. z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów pTAG Sp. z o.o..  

Dane osobowe osób kontaktujących się z pTAG Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza lub składających zamówienie na korzystanie z produktu oferowanego za pośrednictwem strony https://oswiadczeniamajatkowe.pl/, będą dostępne dla Administratora, a także dostawcy infrastruktury i oprogramowania, a także firm je serwisujących oraz banków i instytucji obsługujących płatności on-line w przypadku korzystania z tej formy płatności za produkt.  Z podmiotami tymi zostały zawarte odpowiednie umowy dotyczące zachowania poufności danych. 

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Administrator zobowiązany do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw.  

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom zlokalizowanym w państwach trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

6.  Okres przetwarzania danych osobowych  

Administrator przetwarza powierzone dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności. 

6.1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez osobę fizyczną zgodę Administrator przetwarza dane do momentu wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z dyspozycją zaprzestania przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach, dla których konieczne było uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą.  Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6.2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych następuje na podstawie złożonego zamówienia, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych w okresie wymaganym przepisami prawa celem dokumentacji dokonanej transakcji oraz celów rachunkowych i podatkowych. 

6.3. W pozostałych przypadkach przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia po upływie 2 lat od ich zgromadzenia. 

 

7. Uprawnienia podmiotów danych 

Administrator respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności, każdej osobie w ramach będącej użytkownikiem strony internetowej https://oswiadczeniamajatkowe.pl/przysługuje prawo do: 

  • dostępu do swoich danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez pTAG Sp. z o.o. 

  • sprostowania danych osobowych, 

  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

  • przenoszenia danych osobowych; 

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu, w każdej chwili przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem. 

Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: 

  • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji, 

  • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

  • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych, 

  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.     

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jej dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jej danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Administratora i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek. 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie w ramach Portalu. 

 

9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych niezgodnym z przepisami Rozporządzenia. 

Administrator podejmuje, w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 Rozporządzenia, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania danych osobowych. 

10. Prawo do skargi   

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki prywatności są naruszane, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. 

11. Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

Zastrzegamy prawo zmiany treści Regulaminu zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie:    https://oswiadczeniamajatkowe.pl/ 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14 grudnia 2019 r.